Page 2 of 3

PLACES DISPONIBLES

Us informem de les places que queden disponibles a l’aula.

Reforç: divendres 5 a 6 de la tarda: 3 places.
dilluns 6 a 7 de la tarda: 2 places
dimarts 6 a 7 de la tarda 2 places
dimecres 6 a 7 de la tarda 4 places
dijous 6 a 7 de la tarda: 4 places

Reforç E.S.O. 3 places.

Anglès: dilluns de 5 a 6 de la tarda: 3 places.

Robòtica: dilluns 6 a 7 de la tarda: 1 plaça
dimecres 6 a 7 de la tarda: 1 plaça
divendres 6 a 7 de la tarda: 1 plaça

Informàtica:Dimarts 6 a 7 de la tarda: 1 plaça

Telf contacte: 656972591 16:30h a 20:30h

Passeig dels til.lers, 39, Les Franqueses del Vallès. 08520 BCN.

casal setembre

CASAL DE SETEMBRE 2018

-DEL 3 AL 10 DE SETEMBRE

-HORARI

MATÍ 8:00H A 13:00H
DINAR: 13:00H-15:00.
TARDA: 15:00H A 17:00H

DILLUNS 3: TALLER DE ROBÒTICA
DIMARTS 4: CUINA
DIMECRES 5: EXCURSIÓ PATINS I PATINETS
DIJOUS 6: MANUALITATS
DIVENDRES 7: CINEMA
DILLUNS 10: EXCURSIÓ MUNTANYA.

-PREUS:
MATÍ: 10€/DIA.
MENJADOR: 7€.
TARDA: 5€

INFO A L’AULA.
C/TAGAMANENT 89 LOCAL 1 08520 LES FRANQUESES DE VALLÈS.
WWW.GROWINGGRUP.COM

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 18-19

  • DE DILLUNS A DIVENDRES DE 5 A 6, DE 6 A 7 I DE 7 A 8 DEL VESPRE OFERIM CLASSES DE REFORÇ.
  • DILLUNS I DIMECRES CLASSES DE ROBÒTICA DE 6 A 7 DE LA TARDA.
  • DIMARTS I DIJOUS CLASSES D’INFORMÀTICA DE 6 A 7 DE LA TARDA.
  • TOTS ELS DIES DE 7 A 8 DEL VESPRE CLASES DE REFORÇ PER ALUMNES D’E.S.O I BATXILLERAT.
  • DE DILLUNS A DIJOUS CLASSES D’ANGLÈS (grups d’edats)
  • ELS DISSABTES AL MATÍ OFERIM SORTIDES PER ALS ALUMNES DE L’AULA.

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DE 01/06/18 A L’AULA.

ELS DEURES

Els deures escolars

Els nens i nenes, infants i adolescents de l’Estat Espanyol són els que dediquen més hores als anomenats “deures” en comparació a les resta d’alumnat d’Europa. Malgrat això, els estudis ens indiquen que el rendiment escolar d’aquests, es troba en els nivells més baixos de la OCDE així com també el fracàs escolar és d’un alt percentatge.

Segons els resultats obtinguts en l’últim informe PISA, en el cas d’Espanya, l’estudi internacional indica que les escoles espanyoles comencen a sortir d’aquesta mediocritat. Per la seva banda, Catalunya, supera la mitjana espanyola, europea i la de la OCDE.

Davant tots els estudiants, des de l’etapa de Primària fins el Batxillerat, trobem nens i nenes, nois i noies que els deures els generen un estat de malestar o fins i tot estrès. Si a més hi afegim l’esforç dipositat en el dia a dia juntament amb activitats extraescolars, els poden arribar a crear un estat de malestar i saturació. Aquests estats però, es poden reconduir a través de l’emoció ja que tal i com ens constata en informes científics, per mitjà d’aquesta també es suma coneixement.

Cal tenir present que “els deures” poden contribuir a una millor retenció del coneixement, major comprensió, implicació de l’alumne/a en el procés d’aprenentatge. Així com adquirir hàbits, una major organització, entre d’altres. Per tant, no estem parlant d’eliminar els deures ni que aquests siguin perjudicials, tant sols ens preguntem com podem evitar el possible malestar que aquests poden ocasionar. Una possible resposta, podria ésser que tal i com se’ns constata en informes científics, a través de l’emoció també es suma coneixement. Per tant, tot estat es pot reconduir per mitjà d’aquesta i, així obtenir una millor visió dels deures escolars.

CASAL D’ESTIU 2018

Us adjuntem informació sobre el que farem al casal d’estiu d’aquest any a l’aula To Grow. Per a més informació sobre casal, colònies, menús… dirigiu-vos a l’aula.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

25-29 JUNY

PISCINA

CUINA

GIMCANA

MANUALITATS

PATINS I PATINETS

2-6 JULIOL

PISCINA

CUINA

TEATRE

MANUALITATS

BÀSQUET

9-13 JULIOL

PISCINA

CUINA

JOCS D’AIGUA

MANUALITATS

FUTBOL

16-20 JULIOL

PISCINA

CUINA

CINEMA

MANUALITATS

TENIS

23-27 JULIOL

PISCINA

CUINA

FESTA SORPRESA

COLÒNIES

COLÒNIES

CASAL D’ESTIU 2018
Del 25 de juny al 27 de juliol.
Alumnes de 3 a 12 anys.

Matins de 8:00 a 13:00
1 Hora de deures cada dia, 30 min d’esbarjo i 2 hores d’activitats.

PREU
55€/Setmana (última setmana 28€)
50€ germans. (última setmana 20€)
Inscripció: 15€. (De regql gorra i carpeta del Grow)

DINAR
Migdia de 13:00 a 15:00
Menjador amb servei de càtering.
35€/ setmana.
7’5€/dia esporàdic.

TARDES
Curs guia’m de 17:00 a 19:00
Primària i E.S.O.
Dimarts i Dijous 70€/mes.
Matrícula 10€.

COLÒNIES
26 i 27 de juliol. Més informació a l’Aula.

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 2 DE MAIG, FINS ESGOTAR PLACES.

Moltes gràcies a tots per la confiança.

ASSOCIACIÓ GROWING

La Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’article 28 exposa: «Els Estats part reconeixen el dret de l’infant a l’educació i, a fi que es pugui exercir progressivament i en condicions d’igualtat d’oportunitats aquest dret, hauran de en particular:
a) Implementar l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom.
b) Fomentar el desenvolupament,
en les diferents modalitats, de l’ensenyament secundari, inclòs l’ensenyament general i professional; fer que tots els infants en disposin i hi tinguin accés, i adoptar mesures apropiades, com ara la implementació de l’ensenyament gratuït i la concessió d’assistència financera en cas de necessitat.
c) Fer que l’ensenyament superior sigui accessible a tothom, sobre la base de la capacitat, emprant tots els mitjans adequats.
d) Fer que tots els infants disposin d’informació i orientació sobre qüestions educatives i professionals i puguin accedir-hi.
e) Adoptar mesures per fomentar l’assistència regular a les escoles i reduir les taxes de deserció escolar.».

Així doncs, contribuir en la millora de la qualitat acadèmica dels infants, adolescents i joves. Per tal de poder-ho aconseguir, promoure un/a aprenentatge/educació perdonalitzat/da per tal d’evitar el fracàs escolar, tot adaptant-nos a les necessitats de cada nen/a. També, desenvolupar la capacitat d’aquests, per regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com l’adquisició d’hàbits intel•lectuals i tècniques de treball. Duu a terme una sèries d’estratègies acadèmiques amb l’objectiu de respondre a les necessitats de cada alumne. En la mesura que sigui possible, incidir en evitar la desescolarització dels infants contra la seva voluntat.
En aquest marc és en el que Growing grup planteja la seva missió i les seves activitats.

ACTIVITATS QUE PODEM OFERIR
– Classes de reforç.
– Teràpia individual per els nens .
– També es podria oferir teràpia grupal per millorar altres objectius
-Tallers informatius i preventius a escoles, instituts famílies… amb professionals del sector, segons el caire de la temàtica que volguem informar.
d’habilitats socials per els nens i nenes.
A TRAVÉS DE:
Posar a disposició dels infants diversos equips tècnics (ordinadors, internet…) necessaris per ajudar-los a realitzar les tasques de l’escola.
Reunions periòdiques individualitzades amb les famílies per tal d’orientar-les sobre com prendre cura, educar els infants, i resoldre dubtes.
Visites puntuals (o periòdiques si es creu necessari) a casa de les famílies, per veure l’entorn en el que es troba l’infant i poder-los assessorar i donar suport en temes del dia a dia, crear uns hàbits alimentaris, de son, de relació familiar…
Potenciar la vinculació i la implicació de la família en el procés educatiu.
Crear activitats que puguin fer conjuntament pares-fills per tal de potenciar la seva relació. (tallers de cuina, ludoteques, conta contes, etc.)
Oferir a les famílies amb pocs recursos un espai de joc, trobada i relació, amb materials adequats a totes les edats, per tal de prevenir situacions de risc i, a la vegada, ajudar-los a resoldre les diferents problemàtiques que van sorgint amb els seus fills.
Proporcionar una guia amb diferents activitat de lleure economiques per que puguin fer tota la família conjuntament.
– Orientar els pares que ho necessitin
– Poder gestionar tot tipus d’ajudes
– Colònies i esplais

 

QUÈ FEM I COM HO FEM

La metodologia de les classes de reforç pedagògic que emprenem al Grow, aula d’aprenentatge, es basa en fer un seguiment del progrés de l’alumne/a així com també l’acompanyament personal en el seu aprenentatge.
Tot i que el treball es fa en grups reduïts, la nostra intervenció és individual per tal d’afavorir les necessitats educatives i d’aprenentatge de cada alumne/a. A més, les classes de repàs es veuen complementades per tot allò que afavoreixi l’aprenentatge del nostre alumnat, és a dir, se’ls proporcionen tècniques d’estudi com; saber fer esquemes i/o resums, també se’ls posa al seu abast diferents suports didàctics; llibres de consulta, diccionaris, fitxes, quaderns, materials de creació pròpia, accés a internet, entre d’altres.
En ocasions, se’ls dóna pautes i exercicis (sempre proporcionals a les hores setmanals que l’alumne assisteix a l’aula), amb la mera intenció d’assolir uns hàbits de treball constants i unes estratègies d’aprenentatge que l’ajudin a millorar els seus coneixements i resultats acadèmics. D’aquesta manera, el nen o la nena, noi o noia, haurà d’interioritzar el valor de tenir una responsabilitat i, al mateix temps, agafarà un compromís amb les seves tasques escolars. A l’aula d’aprenentatge Grow, també transmetem de manera implícita valors com el compromís, la constància, la implicació, la col·laboració, i d’altres. Així, serà el conjunt de tots aquests aspectes interrelacionats els que li proporcionaran unes millores reals, ja que des del nostre punt de vista, tant important és allò intrínsec com extrínsec amb el que una persona hi té una constant relació perquè ens ajudi a ser millor en molts aspectes del dia a dia. Cal tenir present però que perquè això sigui possible, és necessari i imprescindible un treball a casa, no es pot pretendre millorar si no hi ha una constància diària i regular.
A més, sempre que la família ho trobi adient, d’una banda, oferim la possibilitat de posar-nos en contacte amb el/la tutor/a de l’estudiant per tal que ens informi explícitament i detalladament en què cal treballar perquè els objectius i continguts acadèmics siguin assolits satisfactòriament. D’altra banda, al final de cada trimestre intentem duu a terme una valoració conjunta entre família-escola-professionals del Grow, amb la finalitat de poder incidir en allò que calgui i així anar millorant progressivament durant el període escolar.

La metodologia de les classes d’anglès que emprem al Grow es basa principalment en una didàctica activa, és a dir, estimular i optimitzar el desenvolupament global de l’infant, de totes les seves capacitats; físiques, intel·lectuals, afectives i socials, entenent que cada nen/a és únic, amb unes necessitats, motivacions i creences diferents.

En tot moment, l’infant és el protagonista del seu aprenentatge i, per això, se’ls propícia la descoberta d’una nova llengua, en aquest cas l’anglès, posant al seu abast elements i coneixements que s’esdevinguin intrínsecament atractius i motivadors per a ell.

Per als més petits, l’adquisició de la llengua anglesa es fa de manera natural, mitjançant el joc tot utilitzant un vocabulari bàsic. Pels infants es treballen els principals conceptes en coherència i necessitat del nen o nena. En aquest cas, també tenim en compte quins temes treballen a l’escola, per tal de poder-los ajudar i facilitar l’adquisició d’aquell nou contingut.
La metodologia de les classes de robòtica educativa

Robòtica educativa, FREEKIDS, creada per To Grow Aula D’Aprenentatge, es basa en un aprenentatge divertit i pràctic, alhora adaptat a cada alumne i amb la garantia dels valors de la casa, com són: l’esforç, la constància i la superació. Aquest últim, amb el valor afegit de treballar la capacitat per resoldre problemes amb esforç i confiança.
Al Freekids posem a disposició dels alumnes una nova manera d’aprendre molt més motivadora que la tradicional perquè la complementen amb la pràctica.
Pensem que al Freekids els infants poden aprende a millorar la resolució de problemes en grups reduits, desenvolupar capacitas creatives i d’organització, coordinació psicomotriu i ocular, fomentar la creatividat i la resolució de problemes, descobrir noves habilitats, i desenvolupar l’interès per investigar.
La robòtica educativa/pedagògica també té com a finalitat permetre als estudiants construir les seves pròpies representacions dels fenomens del món que els envolta i facilitar l’adquisició de nous coneixements al voltant d’aquests, així com la transferència a diferentes àrees de coneixement. Freekids està pensat per a nens i nenes de més de 6 anys. Utilitzem un sistema dels més novedosos amb diferents kits de robòtica educativa, com el Lego WEDO , Lego Mindstorm, la programació Swift i la programació Scracth i Arduino. Aquests sistemes son molt visuals i intuitius i fa que les possibilitats siguin infinites adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cada alumne.
Tot això, ens obre la porta a la imaginació i a treballar les matemàtiques dins de la programació, i al mateix temps, perdre la por a la complexitat matemàtica d’una manera senzilla, divertida i pràctica.
La robòtica és una branca de la ingenieria elèctrica, electrònica i de la informàtica, encarregada del disseny, construcció, operació aplicable als robots. A més, la robòtica aplicada a l’educació és una gran eina molt pràctica per motivar als alumnes a aprendre matemàtiques, àlgebra, mecànica, informàtica, física, entre d’altres.
Som un centre de referència que oferim extraescolars amb la garantía que els nostres professionals la duen a terme de la millor manera possible, pensada per ells i per a ells; l’educació en valors. Així doncs, es conforma una avantatge per als alumnes amb necessitats específiques, treballant l’habilitat mental, pensament reflexiu, actitut creativa, seguretat i autoestima.

CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ PEDAGOGICA I METODOLÒGICA
√ Tenir en compte les diferències individuals dels infants.
√ Facilitar la varietat d’experiències i varietat de materials
√ Conèixer el principi d’activitat i interacció a partir dels quals els infants aprenen i construeixen coneixements.
√ Escoltar i atendre els infants en el que diuen i en el que fan, facilitant la seva participació en allò que els afecta per tal de desenvolupar el seu coneixement.