La metodologia de les classes de repàs  pedagògica que emprenem al Grow, aula de repàs, es basa en fer un seguiment del progrés de l’alumne/a així com també l’acompanyament personal en el seu aprenentatge.

Tot i que el treball es fa en grups reduïts, la nostra intervenció és individual per tal d’afavorir les necessitats educatives i d’aprenentatge de cada alumne/a. A més, les classes de repàs es veuen complementades per tot allò que afavoreixi l’aprenentatge del nostre alumnat, és a dir, se’ls proporcionen tècniques d’estudi com; saber fer esquemes i/o resums, també se’ls posa al seu abast diferents suports didàctics; llibres de consulta, diccionaris, fitxes, quaderns, materials de creació pròpia, accés a internet, entre d’altres.

En ocasions, se’ls dóna pautes i exercicis (sempre proporcionals a les hores setmanals que l’alumne assisteix a l’aula), amb la mera intenció d’assolir uns hàbits de treball constants i unes estratègies d’aprenentatge que l’ajudin a millorar els seus coneixements i resultats acadèmics. D’aquesta manera, el nen o la nena, noi o noia, haurà d’interioritzar el valor de tenir una responsabilitat i, al mateix temps, agafarà un compromís amb les seves tasques escolars. A l’aula d’aprenentatge Grow, també transmetem de manera implícita valors com el compromís, la constància, la implicació, la col·laboració, i d’altres. Així, serà el conjunt de tots aquests aspectes interrelacionats els que li proporcionaran unes millores reals, ja que des del nostre punt de vista, tant important és allò intrínsec com extrínsec amb el que una persona hi té una constant relació perquè ens ajudi a ser millor en molts aspectes del dia a dia. Cal tenir present però que perquè això sigui possible, és necessari i imprescindible un treball a casa, no es pot pretendre millorar si no hi ha una constància diària i regular.

A més, sempre que la família ho trobi adient, d’una banda, oferim la possibilitat de posar-nos en contacte amb el/la tutor/a de l’estudiant per tal que ens informi explícitament i detalladament en què cal treballar perquè els objectius i continguts acadèmics siguin assolits satisfactòriament. D’altra banda, al final de cada trimestre intentem duu a terme una valoració conjunta entre família-escola-professionals del Grow, amb la finalitat de poder incidir en allò que calgui i així anar millorant progressivament durant el període escolar.

 

La metodologia de les classes d’anglès que emprem al Grow es basa principalment en una didàctica activa, és a dir, estimular i optimitzar el desenvolupament global de l’infant, de totes les seves capacitats; físiques, intel·lectuals, afectives i socials, entenent que cada nen/a és únic, amb unes necessitats, motivacions i creences diferents.

 

En tot moment, l’infant és el protagonista del seu aprenentatge i, per això, se’ls propícia la descoberta d’una nova llengua, en aquest cas l’anglès, posant al seu abast elements i coneixements que s’esdevinguin intrínsecament atractius i motivadors per a ell.

 

Per als més petits, l’adquisició de la llengua anglesa es fa de manera natural, mitjançant el joc tot utilitzant un vocabulari bàsic. Pels infants es treballen els principals conceptes en coherència i necessitat del nen o nena. En aquest cas, també tenim en compte quins temes treballen a l’escola, per tal de poder-los ajudar i facilitar l’adquisició d’aquell nou contingut.

 

CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ PEDAGOGICA I METODOLÒGICA

√ Tenir en compte les diferències individuals dels infants.

√ Facilitar la varietat d’experiències i varietat de materials

√ Conèixer el principi d’activitat i interacció a partir dels quals els infants aprenen i construeixen coneixements.

√ Escoltar i atendre els infants en el que diuen i en el que fan, facilitant la seva participació en allò que els afecta per tal de desenvolupar el seu coneixement.