La Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’article 28 exposa: «Els Estats part reconeixen el dret de l’infant a l’educació i, a fi que es pugui exercir progressivament i en condicions d’igualtat d’oportunitats aquest dret, hauran de en particular:
a) Implementar l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom.
b) Fomentar el desenvolupament,
en les diferents modalitats, de l’ensenyament secundari, inclòs l’ensenyament general i professional; fer que tots els infants en disposin i hi tinguin accés, i adoptar mesures apropiades, com ara la implementació de l’ensenyament gratuït i la concessió d’assistència financera en cas de necessitat.
c) Fer que l’ensenyament superior sigui accessible a tothom, sobre la base de la capacitat, emprant tots els mitjans adequats.
d) Fer que tots els infants disposin d’informació i orientació sobre qüestions educatives i professionals i puguin accedir-hi.
e) Adoptar mesures per fomentar l’assistència regular a les escoles i reduir les taxes de deserció escolar.».

Així doncs, contribuir en la millora de la qualitat acadèmica dels infants, adolescents i joves. Per tal de poder-ho aconseguir, promoure un/a aprenentatge/educació perdonalitzat/da per tal d’evitar el fracàs escolar, tot adaptant-nos a les necessitats de cada nen/a. També, desenvolupar la capacitat d’aquests, per regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com l’adquisició d’hàbits intel•lectuals i tècniques de treball. Duu a terme una sèries d’estratègies acadèmiques amb l’objectiu de respondre a les necessitats de cada alumne. En la mesura que sigui possible, incidir en evitar la desescolarització dels infants contra la seva voluntat.
En aquest marc és en el que Growing grup planteja la seva missió i les seves activitats.

ACTIVITATS QUE PODEM OFERIR
– Classes de reforç.
– Teràpia individual per els nens .
– També es podria oferir teràpia grupal per millorar altres objectius
-Tallers informatius i preventius a escoles, instituts famílies… amb professionals del sector, segons el caire de la temàtica que volguem informar.
d’habilitats socials per els nens i nenes.
A TRAVÉS DE:
Posar a disposició dels infants diversos equips tècnics (ordinadors, internet…) necessaris per ajudar-los a realitzar les tasques de l’escola.
Reunions periòdiques individualitzades amb les famílies per tal d’orientar-les sobre com prendre cura, educar els infants, i resoldre dubtes.
Visites puntuals (o periòdiques si es creu necessari) a casa de les famílies, per veure l’entorn en el que es troba l’infant i poder-los assessorar i donar suport en temes del dia a dia, crear uns hàbits alimentaris, de son, de relació familiar…
Potenciar la vinculació i la implicació de la família en el procés educatiu.
Crear activitats que puguin fer conjuntament pares-fills per tal de potenciar la seva relació. (tallers de cuina, ludoteques, conta contes, etc.)
Oferir a les famílies amb pocs recursos un espai de joc, trobada i relació, amb materials adequats a totes les edats, per tal de prevenir situacions de risc i, a la vegada, ajudar-los a resoldre les diferents problemàtiques que van sorgint amb els seus fills.
Proporcionar una guia amb diferents activitat de lleure economiques per que puguin fer tota la família conjuntament.
– Orientar els pares que ho necessitin
– Poder gestionar tot tipus d’ajudes
– Colònies i esplais