La metodologia de les classes de reforç pedagògic que emprenem al Grow, aula d’aprenentatge, es basa en fer un seguiment del progrés de l’alumne/a així com també l’acompanyament personal en el seu aprenentatge.
Tot i que el treball es fa en grups reduïts, la nostra intervenció és individual per tal d’afavorir les necessitats educatives i d’aprenentatge de cada alumne/a. A més, les classes de repàs es veuen complementades per tot allò que afavoreixi l’aprenentatge del nostre alumnat, és a dir, se’ls proporcionen tècniques d’estudi com; saber fer esquemes i/o resums, també se’ls posa al seu abast diferents suports didàctics; llibres de consulta, diccionaris, fitxes, quaderns, materials de creació pròpia, accés a internet, entre d’altres.
En ocasions, se’ls dóna pautes i exercicis (sempre proporcionals a les hores setmanals que l’alumne assisteix a l’aula), amb la mera intenció d’assolir uns hàbits de treball constants i unes estratègies d’aprenentatge que l’ajudin a millorar els seus coneixements i resultats acadèmics. D’aquesta manera, el nen o la nena, noi o noia, haurà d’interioritzar el valor de tenir una responsabilitat i, al mateix temps, agafarà un compromís amb les seves tasques escolars. A l’aula d’aprenentatge Grow, també transmetem de manera implícita valors com el compromís, la constància, la implicació, la col·laboració, i d’altres. Així, serà el conjunt de tots aquests aspectes interrelacionats els que li proporcionaran unes millores reals, ja que des del nostre punt de vista, tant important és allò intrínsec com extrínsec amb el que una persona hi té una constant relació perquè ens ajudi a ser millor en molts aspectes del dia a dia. Cal tenir present però que perquè això sigui possible, és necessari i imprescindible un treball a casa, no es pot pretendre millorar si no hi ha una constància diària i regular.
A més, sempre que la família ho trobi adient, d’una banda, oferim la possibilitat de posar-nos en contacte amb el/la tutor/a de l’estudiant per tal que ens informi explícitament i detalladament en què cal treballar perquè els objectius i continguts acadèmics siguin assolits satisfactòriament. D’altra banda, al final de cada trimestre intentem duu a terme una valoració conjunta entre família-escola-professionals del Grow, amb la finalitat de poder incidir en allò que calgui i així anar millorant progressivament durant el període escolar.

La metodologia de les classes d’anglès que emprem al Grow es basa principalment en una didàctica activa, és a dir, estimular i optimitzar el desenvolupament global de l’infant, de totes les seves capacitats; físiques, intel·lectuals, afectives i socials, entenent que cada nen/a és únic, amb unes necessitats, motivacions i creences diferents.

En tot moment, l’infant és el protagonista del seu aprenentatge i, per això, se’ls propícia la descoberta d’una nova llengua, en aquest cas l’anglès, posant al seu abast elements i coneixements que s’esdevinguin intrínsecament atractius i motivadors per a ell.

Per als més petits, l’adquisició de la llengua anglesa es fa de manera natural, mitjançant el joc tot utilitzant un vocabulari bàsic. Pels infants es treballen els principals conceptes en coherència i necessitat del nen o nena. En aquest cas, també tenim en compte quins temes treballen a l’escola, per tal de poder-los ajudar i facilitar l’adquisició d’aquell nou contingut.
La metodologia de les classes de robòtica educativa

Robòtica educativa, FREEKIDS, creada per To Grow Aula D’Aprenentatge, es basa en un aprenentatge divertit i pràctic, alhora adaptat a cada alumne i amb la garantia dels valors de la casa, com són: l’esforç, la constància i la superació. Aquest últim, amb el valor afegit de treballar la capacitat per resoldre problemes amb esforç i confiança.
Al Freekids posem a disposició dels alumnes una nova manera d’aprendre molt més motivadora que la tradicional perquè la complementen amb la pràctica.
Pensem que al Freekids els infants poden aprende a millorar la resolució de problemes en grups reduits, desenvolupar capacitas creatives i d’organització, coordinació psicomotriu i ocular, fomentar la creatividat i la resolució de problemes, descobrir noves habilitats, i desenvolupar l’interès per investigar.
La robòtica educativa/pedagògica també té com a finalitat permetre als estudiants construir les seves pròpies representacions dels fenomens del món que els envolta i facilitar l’adquisició de nous coneixements al voltant d’aquests, així com la transferència a diferentes àrees de coneixement. Freekids està pensat per a nens i nenes de més de 6 anys. Utilitzem un sistema dels més novedosos amb diferents kits de robòtica educativa, com el Lego WEDO , Lego Mindstorm, la programació Swift i la programació Scracth i Arduino. Aquests sistemes son molt visuals i intuitius i fa que les possibilitats siguin infinites adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cada alumne.
Tot això, ens obre la porta a la imaginació i a treballar les matemàtiques dins de la programació, i al mateix temps, perdre la por a la complexitat matemàtica d’una manera senzilla, divertida i pràctica.
La robòtica és una branca de la ingenieria elèctrica, electrònica i de la informàtica, encarregada del disseny, construcció, operació aplicable als robots. A més, la robòtica aplicada a l’educació és una gran eina molt pràctica per motivar als alumnes a aprendre matemàtiques, àlgebra, mecànica, informàtica, física, entre d’altres.
Som un centre de referència que oferim extraescolars amb la garantía que els nostres professionals la duen a terme de la millor manera possible, pensada per ells i per a ells; l’educació en valors. Així doncs, es conforma una avantatge per als alumnes amb necessitats específiques, treballant l’habilitat mental, pensament reflexiu, actitut creativa, seguretat i autoestima.

CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ PEDAGOGICA I METODOLÒGICA
√ Tenir en compte les diferències individuals dels infants.
√ Facilitar la varietat d’experiències i varietat de materials
√ Conèixer el principi d’activitat i interacció a partir dels quals els infants aprenen i construeixen coneixements.
√ Escoltar i atendre els infants en el que diuen i en el que fan, facilitant la seva participació en allò que els afecta per tal de desenvolupar el seu coneixement.